Algemene voorwaarden/reglement voor deelnemers aan de loterij van Stichting MFC7huizen te Zevenhuizen (gemeente Westerkwartier), met geplande trekking op 28 augustus 2021

 

 1. De stichting: Stichting MFC7huizen, statutair gevestigd te Zevenhuizen (Groningen), kantoorhoudende aan het adres Oudestreek 8a 9354 AG Zevenhuizen (gemeente Westerkwartier), ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 70818754, hierna ook te noemen "vergunninghouder", heeft een vergunning gekregen voor het organiseren van een éénmalige loterij.
 2. De vergunning voor deze loterij is op 24 februari 2021 onder kenmerknummer 14245 verleend door de Raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (KSA) te -Gravenhage en geldt voor de periode van 28 februari tot en met 28 augustus 2021.
 3. Doel van algemeen belang/goede doelen afdracht: de opbrengst van de loterijna aftrek van prijzen en kostengaat naar Stichting MFC7huizen te Zevenhuizen (gemeente Westerkwartier) en is bestemd voor het bouwen en inrichten van een multifunctioneel centrum (MFC) in Zevenhuizen (gemeente Westerkwartier).
 4. De loterij is éénmalig. Er is één trekking, waar tien prijzen overeenkomstig een voor de trekking opgesteld prijzenschema worden getrokken. Het prijzenschema staat op onderstaande website. Er worden geen prijzen uitgeloofd buiten deze trekking. De trekking voor de aanwijzing van de winnende loten, in volgorde van hoofdprijs naar laatste prijs, is te Zevenhuizen (gemeente Westerkwartier) op 28 augustus 2021 om 16.00 uur. De trekking wordt in het openbaar, eventueel via een livestream, verricht door mr. P.K. de Boer, notaris te Marum, die het verloop van de trekking bij proces-verbaal constateert. Als de notaris enige onregelmatigheid constateert en een trekking ongeldig verklaart, is de vergunninghouder verplicht onverwijld een nieuwe trekking te laten plaatsvinden. Een door de notaris getrokken winnend lotnummer doet niet meer mee bij de trekking voor de overige prijzen.
 5. Voor de loterij zijn 10.000 loten uitgegeven. Elk lot kost € 29,50. Een verkocht lot geldt voor voormelde trekking. De kans op een prijs is minimaal 1 op 1.000. Aan ieder lot dat vóór 2 juli 2021 wordt gekocht is 1 punt verbonden. Dit punt kan worden ingezet bij een ander promotioneel kansspel, georganiseerd door een andere entiteit, waarvan de trekking op 2 juli 2021 om 16.00 uur is, en waarover op onderstaande website meer informatie staat
 6. Natuurlijke personen en rechtspersonen kunnen deelnemen aan de loterij door één of meerdere loten te kopen, welk(e) lot(en) op naam wordt/worden gesteld wanneer het betalingsproces compleet en met succes is afgerond. Bij de trekking worden loten buiten beschouwing gelaten waarvan de prijs vóór 28 augustus 2021 niet volledig betaald is. Aangeschafte, op naam gestelde loten kunnen niet aan een ander worden overgedragen. Indien men een lot voor een ander (meerderjarig natuurlijk persoon, danwel rechtspersoon) wil kopen, dient men de persoons- en contactgegevens van de begunstigde in te vullen. De bescherming van minderjarigen: als deelnemers aan de loterij worden niet toegelaten personen die nog niet de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. Indien als winnaar van een prijs wordt aangewezen een persoon die nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt deze deelneming buiten aanmerking gelaten.
 7. Door deel te nemen aan de loterij verklaart de deelnemer in te stemmen met deze algemene voorwaarden. De vergunninghouder behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen indien daar noodzaak toe is. Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt op de website van de vergunninghouder, die onderstaand is vermeld.
 8. Wijze aanschaf lot en bekendmaking lotnummer aan deelnemer: de deelnemer kan tot en met 27 augustus 2021 online loten kopen via onderstaande website. De betaling dient uiterlijk binnen te zijn op 27 augustus 2021, om deel te nemen aan de loterij. Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk per e-mail een orderbevestiging. (Deze kan in de spam terecht komen). Zodra de betaling is goedgekeurd ontvangt de deelnemer via de mail diens unieke lotnummer(s). (Deze kan in de spam terecht komen). De deelnemer heeft recht op een prijs als diens lotnummer bij voormelde trekking geldig getrokken wordt.
 9. Een deelnemer draagt er zelf zorg voor en is er zelf verantwoordelijk voor dat de deelnemers persoons- en contactgegevens naar waarheid, compleet en volledig juist weergegeven worden voor een succesvolle aanschaf van een lot. Een deelnemer draagt er zelf zorg voor en is er zelf verantwoordelijk voor dat de vergunninghouder ook gedurende de periode tot en met de bekendmaking van de uitslag van de trekking op de hoogte is van deelnemers persoons- en contactgegevens, ook indien er wijziging in persoons- en contactgegevens van de deelnemer heeft opgetreden. Wijzigingen in persoons- en contactgegevens dienen door de deelnemer per email doorgegeven te worden aan de vergunninghouder, die de deelnemer daarvan een ontvangstbevestiging zal terugmailen. De vergunninghouder heeft het recht om de deelnemer naar een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 10. Indien er door een deelnemer onjuiste gegevens worden verstrekt of de vergunninghouder bij een deelnemer een vermoeden heeft van fraudepleging of wilsonbekwaamheid danwel dat er sprake is van onbetamelijk gedrag jegens de vergunninghouder, kan de vergunninghouder die deelnemer uitsluiten van deelname.
 11. Het bekendmaken van de uitslag van de trekking: de vergunninghouder maakt binnen één week na de trekking de prijswinnende lotnummers in ieder geval bekend op haar website en kan aanvullend kiezen (mits gegevens bekend zijn) om deelnemers actief te informeren via email of telefonisch. Deelnemers met een prijswinnend lotnummer kunnen zich melden bij de vergunninghouder.
 12. De uitreiking van de prijzen: de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de prijzen zo spoedig mogelijk, in overleg met de betreffende winnaar, worden uitgereikt, op een plaats bepaald door de vergunninghouder.
 13. Alle aanspraken, voortvloeiende uit de uitslag van de trekking van de loterij vervallen na verloop van een jaar na de dag van de trekking.
 14. De vergunninghouder is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de prijzen.
 15. De prijzen zijn bij de vergunninghouder niet overdraagbaar en kunnen bij de vergunninghouder niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.
 16. De gehele netto-opbrengst van de loterij wordt afgedragen aan voormeld doel van algemeen belang. Op grond van artikel 2, onder b, van het Kansspelenbesluit is de vergunninghouder verplicht om ten minste 40% van de nominale waarde van de verkochte loten aan voormelde begunstigde af te dragen.
 17. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting over de te winnen prijzen komt voor rekening van de vergunninghouder.
 18. Lotnummers van eventueel niet verkochte loten worden vóór het tijdstip van de trekking ingeleverd bij/bekendgemaakt aan voormelde notaris, die het verloop van de trekking bij proces-verbaal constateert. Het aantal niet-verkochte loten met bijbehorende nummers wordt in het proces-verbaal genoteerd.
 19. Indien alle loten ruim voor de geplande trekkingsdatum verkocht zijn, kan de vergunninghouder ervoor kiezen om in overleg met de Kansspelautoriteit de trekkingsdatum te vervroegen. Indien het door de vergunninghouder gewenste aantal loten nog niet is verkocht, danwel er gedurende de looptijd van de loterij zich een dusdanige onvoorziene omstandigheid voordoet die, gezien alle redelijkheid en billijkheid, verlenging van de loterij en uitstel van de geplande trekking vergt, kan de vergunninghouder er voor kiezen om in overleg met de Kansspelautoriteit de trekkingsdatum uit te stellen. Vervroeging of uitstel van de trekking zal in ieder geval op onderstaande website bekend gemaakt worden.
 20. Als de loterij gedurende de looptijd van de vergunning wordt geannuleerd, is de vergunninghouder verplicht dit te melden aan de Kansspelautoriteit en de Belastingdienst, en de reeds betaalde lotprijs terug te betalen aan de deelnemers. De deelnemer kan er bij het kopen van het lot voor kiezen om aan te geven in dit geval de lotprijs te willen schenken aan de vergunninghouder voor uitvoering van het beoogde doel van algemeen belang van de loterij.
 21. Van de loterij wordt een afzonderlijke, overzichtelijke administratie gevoerd. De vergunninghouder zal binnen drie maanden na afloop van de vergunning rekening en verantwoording afleggen als bedoeld in artikel 2, onder h en i, van het Kansspelenbesluit. De rekening en verantwoording zal vergezeld gaan van een onderzoeksverslag en een verklaring omtrent de getrouwheid daarvan, opgesteld door accountantskantoor DVEN Accountants Adviesgroep te Roden.
 22. De privacygegevens van de deelnemers zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van deze loterij, zulks met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacygegevens van de deelnemers zullen niet zonder toestemming van de betreffende deelnemer aan derden kenbaar gemaakt worden, met uitzondering van derden die door de vergunninghouder ingeschakeld zijn voor het leveren van de door de betreffende deelnemer gewonnen prijs. De winnaars van de prijzen van de loterij stemmen ermee in dat het feit dat zij een betreffende prijs gewonnen hebben, wordt gebruikt voor promotie doeleinden door de vergunninghouder en/of partijen die daartoe door de vergunninghouder worden gemachtigd. De privacygegevens van de deelnemers worden na afloop van (de administratieve afhandeling van) de loterij en de uitreiking van de prijzen vernietigd.
 23. De vergunninghouder is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die voortvloeien uit:
  + Onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de deelnemer;
  + Storingen in computer- of andere apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, telefoonlijnen en andere verbindingen;
  + Eventuele onbereikbaarheid van de website, als gevolg van storingen of door derden verrichte handelingen;
  + Het als gevolg van overmacht niet (volledig) of niet tijdig kunnen organiseren van de loterij;
  + Financiële en fiscale gevolgen voor de deelnemer door het winnen van een prijs, anders dan dat de vergunninghouder eventueel verschuldigde kansspelbelasting met betrekking tot de gewonnen prijs voor zijn rekening neemt;
  + Overige door derden verrichte handelingen.
 24. Deze loterij is onderworpen aan de regels van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet op de Kansspelen en overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 25. Indien er zich in deze loterij iets voordoet waar deze Algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist de vergunninghouder.
 26. Mocht een deelnemer een klacht hebben dan kan die deelnemer contact opnemen met de vergunninghouder op onderstaand mailadres. Een klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn.
 27. Op de overeenkomst tussen de deelnemer en de vergunninghouder is het Nederlands recht van toepassing.
 28. Voor inlichtingen over deze loterij kan men terecht bij de vergunninghouder. Dit kan via de website https://loterijmfc7huizen.nl/ of via e-mailadres: loterijmfc7huizen@gmail.com.